Onze school

Onze school

Montessori Kindcentrum de Ontdekking ligt in de Vijfhoek te Deventer. Er is ruimte voor een peutergroep, onder-, midden- en bovenbouwgroepen, voorschoolse opvang en BSO. Onze school heeft 11 groepen, een peutergroep, drie onderbouw-, vier middenbouw- en d...

Lees verder

Maria Montessori

Maria Montessori

Wij geven les volgens de beginselen van Maria Montessori.Levensloop van Maria Montessori Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 in Chiaravalle (Italië) geboren. Nadat Maria de lagere school had doorlopen, verhuisde het gezin naar Rome. Daar begon...

Lees verder

Missie en visie

Missie en visie

Ons motto: Leer mij het zelf te doen! Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving voor de ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft ons onderwijs drie doelen na: - de ontwikkeling v...

Lees verder

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

KennismakingsgesprekWij willen graag, voordat een kind bij ons wordt ingeschreven, een uitgebreid kennismakingsgesprek met u als ouders/verzorgers. U krijgt voorafgaand of aansluitend aan het gesprek een rondleiding door onze school, waarbij u ook een kij...

Lees verder

Peuters

Peuters

Montessorionderwijs ook voor peutersOok in de peuterleeftijd maakt het kind een specifieke ontwikkeling door. Kinderen zijn in deze leeftijd geboeid door alles in hun omgeving. Peutergroep de Ontdekking creëert een veilige, stimulerende en uitdagend...

Lees verder

BSO

BSO

Buitenschoolse opvang BSO De Ontdekking is een voorziening tussen school en thuis en vangt kinderen op vanaf het moment dat ze op school komen tot ze de school verlaten. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers werk, schoolopleiding of andere maatschappel...

Lees verder

Vakantierooster en roostervrije dagen

Vakantierooster en roostervrije dagen

Klik hier voor het vakantierooster en roostervrije dagen in het schooljaar 2019-2020.  

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit: - Jeroen Officier (voorzitter, oudergeleding en voorzitter van de GMR).  - Janet Mulder (lid, oudergeleding).  - Tsjitske Meijenhorst (lid, personeelsgeleding), leerkracht bovenbouw. - Ingeborg Hogebrug (secretaris, p...

Lees verder


Andriessenplein 4

7425 GX Deventer

0570-658154

inge.bokelmann@nullstichtingdam.nl